Logo

Czech, Czechia, Czech Republic

Štítky:

Proč, kdy a kde užívat zeměpisné jméno České republiky Czechia

Uměle vytvořený problém kolem názvu Česko dnes již postupně mizí, v médiích přímo zdomácněl, avšak přetrvává v případě jména CZECHIA. Nejde o rozhodování, zda Czech Republic nebo Czechia, nýbrž kdy a kde které z nich použít. Obě tato jména našeho státu, spisovná a oficiální, jsou stejně důležitá a každé má svou nezastupitelnou funkci. Jméno “Czechia” bylo spolu s dalšími cizojazyčnými ekvivalenty jména Česko standardizováno již na jaře roku 1993 Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a jeho Názvoslovnou komisí v koordinaci mj. s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, a to publikací “Geografické názvoslovné seznamy OSN – ČR: Jména států a jejich územních částí. Names of States and their Territorial Parts (ČÚZK, Praha 1993, 3. přeprac. vydání, 113 s.).
Zeměpisná jména států jsou na rozdíl od jmen politických, vyjadřujících jejich státní zřízení, neměnná, zejména vyjadřují kontinuitu daného státu v prostoru a čase. Jestliže někdo vědomě zapírá nebo dokonce bojkotuje oficiální zeměpisné jméno vlastního státu a přisuzuje mu jen politický název, popírá jeho historicitu. Pro geografa jsou standardizovaná zeměpisná jména nadto odbornými termíny, posuzovat je z pocitových či etických hledisek a v odborných pracích je ignorovat je přinejmenším neprofesionální.
Zeměpisná (krátká) jména států (převáženě jednoslovná) jsou stylově a funkčně vhodná pro běžnou komunikaci, včetně prezentace v oblastech obchodu, sportu, kultury apod. Jsou zpravidla odvozena z přídavného jména vzniklého z označení většinového národa: srov. např. Čech – český – Česko, Němec – německý – Německo, Dán – dánský – Dánsko. Protože jsou součástí obchodního označení země původu výrobku “Made in…”(např. Germany, China, Slovakia), vzpomeňme si na “Made in Czechoslovakia”, má jejich umístění na úborech státních sportovních reprezentací v dnešní době globální vlády reklamy a televizních přenosů obrovský ekonomický význam.
Jméno Czechia svou podobou jednoznačně odkazuje na spjatost se jménem Czechoslovakia. Dobře to ilustrují i jazykové změny v roce 1993. Z “Czechoslovakia” zmizel “slovenský” kořen “slovak” a spojovací prvek obou kořenů -o-. “Czechoslovakia” i “Czechia” mají společnou počáteční spřežku “Cz”, jedinečný a celosvětově vžitý (CZ, CZE) identifikační znak Česka, plnou přítomnost kořenu “Czech-” a příponu “-ia”. Tu obsahuje jak jméno Czechoslovakia, tak jména historických českých zemí (Bohemia, Moravia, Silesia). Tato přípona je běžná v anglických názvech mnoha států světa (asi 45), a je tedy zcela ústrojná i ve výrazu Czechia. Netřeba snad zde uvádět, že angl. Czech znamená: “1 Čech 2 čeština – adj český (srov. Velký anglicko-český slovník, I, A – G, Academia, Praha 1984, s. 471.)

Praha, 8. 12. 2005 RNDr. Leoš Jeleček, CSc.
KSGRR Přf UK v Praze

Štítky:

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.